vvdes_banner_06.jpg
REGLEMENT CAMERATOEZICHT  'IN RELATIE TOT PRIVACY’

Doel
Met behulp van cameratoezicht wordt de veiligheid van leden en bezoekers van v.v. DES verbeterd. Eveneens worden de eigendommen van leden en bezoekers van v.v. DES door het cameratoezicht beschermd. De camera’s bieden v.v. DES de mogelijkheid om surveillancewerkzaamheden op afstand uit te voeren en om afwijkende situaties tijdig te signaleren en hierop te anticiperen.

Plaatsbepaling

Bij het plaatsen van de camera’s is bovengenoemd doel het uitgangspunt. De camera’s zijn niet bedoeld om leden en bezoekers van v.v. DES te volgen. Bij het positioneren van de camera’s is dan ook getracht om te voorkomen dat leden en bezoekers van v.v. DES continu in beeld zijn. Op die enkele plek waar de risico’s relatief hoog zijn, hangen camera’s.

Bekendmaking van camera’s

Naast de hoofdingang van het clubhuis en ter plaatste van de toegang van de kantine staat aangeven dat er op- en rond de accommodatie van v.v. DES camerabewaking wordt gehanteerd.

Toegankelijkheid tot beelden
De camerabeelden zijn alleen zichtbaar voor het hoofdbestuur en enkele ICT medewerkers. In het kader van privacy is er geen zicht mogelijk op de monitor. Deze is opgeborgen in een afgesloten kast. Een 2-tal personen kunnen de beelden ook bekijken via een app op de mobiele telefoon.

Bekijken, opslaan en veilig stellen van beelden
Met de camera’s wordt 24 uur per dag / 7 dagen in de week opnames gemaakt De camerabeelden worden 4 weken bewaard. Het hoofdbestuur van v.v. DES bevoegd tot opslag van beelden en het veiligstellen van beelden in het kader van een strafrechtelijke procedure. Veilig gestelde beelden kunnen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek overgedragen worden aan politie en/of justitie. In geval van een incident kunnen bovengenoemde bewaarde beelden ingezien worden door de hierboven genoemde personen. Verstrekken van beelden aan politie en/of justitie gebeurt op initiatief van het v.v. DES indien het in het belang is van v.v. DES en verenigbaar is met de doelstellingen van de camerabewaking. In andere gevallen worden alleen beelden verstrekt indien politie en/of justitie beschikken over de vereiste ‘Vordering verstrekking historische gegevens’. In de vordering moet duidelijk omschreven zijn van welke camera(‘s) (omschrijving dekkingsgebied) en tussen welke tijdstippen en data de beelden worden gevorderd. De bewaartermijn van opgeslagen beelden kan worden verlengd als er beelden van strafbare feiten zijn vastgelegd die gebruikt kunnen worden als bewijs of ondersteunend materiaal in een gerechtelijke procedure.

Inzet verborgen camera’s

In principe wordt er door v.v. DES geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Vragen en klachten
Indien leden en bezoekers van v.v. DES vragen of klachten heeft over de camerabewaking dan kan hij/zij zich in eerste instantie richten tot het hoofdbestuur.

Melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Beeldopnamen moeten gemeld worden bij het CBP, tenzij er een vrijstelling mogelijk is op grond van het Vrijstellingsbesluit. In artikel 38 van dit besluit staat dat de meldingsplicht niet van toepassing is op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare camera’s. De verwerking van de gegevens door v.v. DES voldoet aan de in artikel 38 Vrijstellingsbesluit genoemde eisen en daarom is een melding bij het CBP niet verplicht.

Evaluatie
Iedere twee jaar wordt dit reglement en haar toepassing door het hoofdbestuur geëvalueerd en indien nodig aangepast. Bij veranderende wetgeving wordt dit reglement direct aangepast.

Hoofdbestuur v.v. DES
Mei 2017

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks