vvdes_banner_09.jpg
Geachte DES-leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2022 op maandag 21 november 2022 om 20.00 uur in het clubgebouw van vv DES.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 1 november 2021
5. Secretarieel verslag 2021 – 2022
6. Financieel jaarverslag 2021 – 2022
7. Verslag kascommissie 2021 – 2022
8. Verkiezing nieuw lid kascommissie
9. Begroting seizoen 2022 – 2023
10. Bestuursverkiezing
11. Voetbalzaken
12. Mededelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering

Bestuursverkiezing:
Het volgende bestuurslid is (statutair) aftredend en herkiesbaar:
• Hans Lohuis, Penningmeester (Portefeuille: Middelen)

Het volgende bestuurslid is (statutair) aftredend en niet herkiesbaar:
• Ellen Nieboer, Lid (Portefeuille: Activiteiten)

Kandidaten voor de bestuursfunctie van Ellen kunnen uiterlijk 7 dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij de secretaris.

Inzien van vergaderstukken:
Vanaf dinsdag 8 november liggen de volgende stukken ter inzage in het clubhuis:
• Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1 november 2021
• Secretarieel Verslag 2021 – 2022
• Financieel Jaarverslag 2021 – 2022

Heeft u nu al vragen voor de rondvraag, dan willen we u de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken bij het bestuur, bij voorkeur via e-mail: .

Met vriendelijke groet,
Patrick Nieboer
Secretaris vv DES

Hoofdsponsor:

Sponsorkliks