vvdes_banner_04.jpg
Geachte DES-leden,

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering 2020 op maandag 26 oktober om 20.00 uur a.s. in het clubgebouw van v.v. DES.

In verband met COVID-19 en de daarbij geldende beperking voor wat betreft het aantal personen in onze kantine, vragen wij u om uw komst vooraf te melden via het e-mailadres:

Aanmelding voor de vergadering graag voor vrijdag 23 oktober.

Bij een te groot aantal aanmeldingen zal het bestuur beslissen of de Algemene Ledenvergadering wel doorgang kan vinden. Nadere berichtgeving hierover zal volgen via de website en Sociale Media.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020
1. Opening
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Notulen ALV 11 november 2019
5. Secretariaatsverslag 2019 - 2020
6. Financieel jaarverslag 2019 – 2020
7. Verslag kascommissie 2019 - 2020
8. Verkiezing nieuw lid kascommissie
9. Begroting seizoen 2020 - 2021
10. Bestuursverkiezing
11. Voetbalzaken
12. Mededelingen
13. Rondvraag
14. Sluiting van de vergadering

Bestuursverkiezing:
Het volgende bestuurslid is (statutair) aftredend en herkiesbaar:
• Evert van der Steege

Uitbreiding Bestuur:
• Het bestuur stelt voor om Stephan Meulenbelt toe te voegen aan het bestuur en te benoemen tot bestuurslid.

Vanaf begin oktober 2020 liggen de volgende stukken ter inzage in het clubhuis:
• De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019
• Het Secretarieel Verslag 2019 – 2020
• Financieel Jaarverslag 2019 - 2020

Hebt u nu al vragen voor de rondvraag dan willen we u de mogelijkheid bieden deze vooraf kenbaar te maken bij het bestuur door deze te zenden aan Patrick Nieboer op papier of via mail:

Met vriendelijke groet,
Patrick Nieboer
Secretaris v.v. DES

Hoofdsponsor

Subsponsor

Sponsorkliks