vvdes_banner_04.jpg
Op 15 april 2006 werd er bij Voetbalvereniging vv DES op Sportpark Gagelman voor het eerst een training verzorgd voor voetballers met een beperking.

Momenteel is het Gteam een niet te missen onderdeel binnen vv DES en mag worden gezien als een volwaardig elftal binnen onze voetbalvereniging. Het Gteam is een goed voorbeeld van de gastvrijheid van DES; iedereen is welkom en iedereen mag meedoen, of je nu 64 jaar of 9 jaar jong bent.

Het Gteam staat vooral symbool voor plezier hebben in het spelletje en dat straalt ervan af. Er is geen team binnen DES waar meer plezier beleefd wordt aan voetballen.

De G staat ook voor groei wat de spelers doormaken. Zowel in de omgang naar elkaar maar ook op het veld. Er zijn in de loop van de jaren spelers doorgegroeid en hebben de stap genomen naar het reguliere voetbal, zowel binnen als buiten de vereniging. Het Gteam vangt niet alleen spelers op maar fungeert dus ook als opleidingsinstituut.

De trainingen worden verzorgd door een enthousiaste groep vrijwilligers en ouders van spelers.

Elke week trainen de groep meisjes en jongens op de zaterdagmorgen op het hoofdveld van sportpark Gagelman van 09.00 uur tot 10.00 uur. Na afloop van de training wordt er nog nagepraat in de kantine onder genot van een groot glas frisdrank.

Wil je komen trainen, of meer informatie over het voetballen bij het mooiste team van vv DES meld je dan aan via de mail.  of 

2223 desg1


Ons privacybeleid heeft tot doel mensen te informeren over de manier waarop AVG-gegevens verzameld en gebruikt worden op onze website en in onze administratie.

Leden geven toestemming voor het bewaren van hun persoonsgegevens.
Voor nieuwe leden wordt hiervoor toestemming gevraagd via het aanmeldingsformulier.

Voor bestaande leden wordt toestemming gevraagd via mailing. Indien er niet binnen een maand gereageerd wordt, zal ervan worden uitgegaan dat men akkoord is.

Leden hebben het recht hun gegevens in te zien. Dit kan via de ledenadministratie.
U kunt hiervoor een email sturen naar

De ledenadministrateur zal u desgewenst de gegevens, die wij van u bijhouden, doormailen.

Leden hebben het recht om hun gegevens te laten verwijderen.
Dit geldt voor gegevens die op de website, in het Magazine of elders gepubliceerd zijn.

Dit geldt niet voor de bij de ledenadministratie opgegeven inschrijfgegevens dat via KNVB Sportlink wordt onderhouden.

Leden hebben het recht op “dataportabiliteit”.
Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

De volgende persoonsgegevens worden door de ledenadministratie bewaard:
Volledige naam,  adres,  telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, id- nummer (nieuwe leden 18+), rekeningnummer, auto-incasso, datum inschrijving, datum uitschrijving, relatienummer KNVB en eventueel foto van lid.

Deze gegevens zijn door de leden zelf aangeleverd of door de ouders/verzorgers van de jeugdleden.

Het doel van het bewaren van deze gegevens is:
Inzicht verkrijgen in het ledenbestand, communicatie met de leden, het innen van contributie, het indelen van de teams en omdat de KNVB clubs verplicht om de ledenadministratie in Sportlink te onderhouden.

De ledenadministratie heeft toegang tot de gegevens.
De gegevens worden bewaard in Sportlink van de KNVB. De inschrijfformulieren in hardcopy door de ledenadministrateur.

De gegevens worden bewaard voor de periode dat iemand lid is, tot een jaar na opzegging.
Met toestemming kunnen individuele gegevens eventueel langer bewaard worden

De gegevens worden gedeeld met:
Interne partijen: de daarvoor bevoegde bestuursleden, trainers / leiders.
Externe partijen: de KNVB, de desbetreffende bank i.v.m. de inning van de contributie, in specifieke gevallen met het Gemeente i.v.m. het aanvragen van jeugdsportsubsidie.

Het is mogelijk dat er opnames (foto’s/video’s) van leden gemaakt worden die op de website en social-media geplaatst kunnen worden. 

Cameratoezicht sportpark Gagelman
Met behulp van cameratoezicht wordt de veiligheid van leden en bezoekers van v.v. DES verbeterd. Eveneens worden de eigendommen van leden en bezoekers van v.v. DES door het cameratoezicht beschermd. De camera’s bieden v.v. DES  de mogelijkheid om surveillancewerkzaamheden op afstand uit te voeren en om afwijkende situaties tijdig te signaleren en hierop te anticiperen

Voor meer informatie verwijzen wij u naar: REGLEMENT CAMERATOEZICHT IN RELATIE TOT PRIVACY’


Het bestuur is het aanspreekpunt voor AVG-zaken.

In geval van een datalek: deze moet te allen tijde doorgegeven worden aan het bestuur.

Het bestuur is verplicht een datalek te registreren en te melden bij de “autoriteit persoonsgegevens”.

Indien iemand van buiten de vereniging zich aanmeldt en een functie krijgt in het trainen/begeleiden van minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, dan zullen wij daarbij het ‘aannamebeleid’ hanteren. Hierbij kun je denken aan:
 • Het houden van een kennismakingsgesprek.
 • Het checken van referenties; b.v. contact opnemen met de club waar de vrijwilliger vandaan komt.
 • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag.
 • De persoon in kwestie zal lid gemaakt worden van de bond. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal er een VOT (Verklaring Onderwerping Tuchtrecht) ondertekend moeten worden. Daarmee valt de begeleider onder het tuchtrecht van de bond.
 • Verder zal de begeleider bekend gemaakt worden met de gedragsregels.


REGLEMENT CAMERATOEZICHT  'IN RELATIE TOT PRIVACY’

Doel
Met behulp van cameratoezicht wordt de veiligheid van leden en bezoekers van v.v. DES verbeterd. Eveneens worden de eigendommen van leden en bezoekers van v.v. DES door het cameratoezicht beschermd. De camera’s bieden v.v. DES de mogelijkheid om surveillancewerkzaamheden op afstand uit te voeren en om afwijkende situaties tijdig te signaleren en hierop te anticiperen.

Plaatsbepaling

Bij het plaatsen van de camera’s is bovengenoemd doel het uitgangspunt. De camera’s zijn niet bedoeld om leden en bezoekers van v.v. DES te volgen. Bij het positioneren van de camera’s is dan ook getracht om te voorkomen dat leden en bezoekers van v.v. DES continu in beeld zijn. Op die enkele plek waar de risico’s relatief hoog zijn, hangen camera’s.

Bekendmaking van camera’s

Naast de hoofdingang van het clubhuis en ter plaatste van de toegang van de kantine staat aangeven dat er op- en rond de accommodatie van v.v. DES camerabewaking wordt gehanteerd.

Toegankelijkheid tot beelden
De camerabeelden zijn alleen zichtbaar voor het hoofdbestuur en enkele ICT medewerkers. In het kader van privacy is er geen zicht mogelijk op de monitor. Deze is opgeborgen in een afgesloten kast. Een 2-tal personen kunnen de beelden ook bekijken via een app op de mobiele telefoon.

Bekijken, opslaan en veilig stellen van beelden
Met de camera’s wordt 24 uur per dag / 7 dagen in de week opnames gemaakt De camerabeelden worden 4 weken bewaard. Het hoofdbestuur van v.v. DES bevoegd tot opslag van beelden en het veiligstellen van beelden in het kader van een strafrechtelijke procedure. Veilig gestelde beelden kunnen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek overgedragen worden aan politie en/of justitie. In geval van een incident kunnen bovengenoemde bewaarde beelden ingezien worden door de hierboven genoemde personen. Verstrekken van beelden aan politie en/of justitie gebeurt op initiatief van het v.v. DES indien het in het belang is van v.v. DES en verenigbaar is met de doelstellingen van de camerabewaking. In andere gevallen worden alleen beelden verstrekt indien politie en/of justitie beschikken over de vereiste ‘Vordering verstrekking historische gegevens’. In de vordering moet duidelijk omschreven zijn van welke camera(‘s) (omschrijving dekkingsgebied) en tussen welke tijdstippen en data de beelden worden gevorderd. De bewaartermijn van opgeslagen beelden kan worden verlengd als er beelden van strafbare feiten zijn vastgelegd die gebruikt kunnen worden als bewijs of ondersteunend materiaal in een gerechtelijke procedure.

Inzet verborgen camera’s

In principe wordt er door v.v. DES geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s.

Vragen en klachten
Indien leden en bezoekers van v.v. DES vragen of klachten heeft over de camerabewaking dan kan hij/zij zich in eerste instantie richten tot het hoofdbestuur.

Melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)
Beeldopnamen moeten gemeld worden bij het CBP, tenzij er een vrijstelling mogelijk is op grond van het Vrijstellingsbesluit. In artikel 38 van dit besluit staat dat de meldingsplicht niet van toepassing is op verwerkingen met het oog op de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die zijn toevertrouwd aan de zorg van de verantwoordelijke door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare camera’s. De verwerking van de gegevens door v.v. DES voldoet aan de in artikel 38 Vrijstellingsbesluit genoemde eisen en daarom is een melding bij het CBP niet verplicht.

Evaluatie
Iedere twee jaar wordt dit reglement en haar toepassing door het hoofdbestuur geëvalueerd en indien nodig aangepast. Bij veranderende wetgeving wordt dit reglement direct aangepast.

Hoofdbestuur v.v. DES
Mei 2017
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


Hoofdsponsor:

Sponsorkliks